Malatya İl Koordinatörlüğü

IPARD II Programı 8. ve 9. Çağrılar Kapsamında Sözleşme Tutarlarının Güncellenmesine İlişkin Duyuru


 IPARD II Programı Döneminde Kurumumuzun çıkmış olduğu 8. Çağrı kapsamında sunulan proje başvurularının tümünün; 9. kapsamında sunulan başvuruların ise bir kısmının değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve desteklenmek üzere seçilen projeler ilan edilmiştir. Kalan 9. Çağrı projeleri için değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Desteklenmek üzere seçilen ve seçilecek projelerin sözleşme süreçleri de prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yatırımların “toplam tahmini uygun harcama” ve dolayısıyla “Faydalanıcılarımıza sağlanacak maksimum tahmini toplam destek tutarları” ilgili sözleşmelerde yer almaktadır. Ancak aynı sözleşmelerde, Faydalanıcılara Kurumumuz tarafından verilecek destek tutarlarının bu değerlerin üzerinde olamayacağına da hükmedilmiştir. Böylece harcama kalemlerinin sözleşmelerdeki birim fiyatları tavan niteliği kazanmıştır.

       Öte yandan piyasalardaki, özellikle COVID-19 kaynaklı fiyat yükselmeleri nedeniyle yatırım maliyetlerindeki artışları telafi etmek amacıyla, IPARD Fonlarına finansman sağlayan Avrupa Birliği ve Ulusal otoritelerin onayı ile istisnai bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede tahakkuk aşamasındaki hesaplamalarda, sözleşmelerde yer alan birim fiyatlar yerine iyileştirilmiş birim fiyatlar kullanılabilecektir. Bu iyileştirme yapılırken, sözleşmede yer alan tavan niteliğindeki destek miktarı, projenin sunulduğu ay ile bu uygulamaya karar verilen Ekim 2020 dönemi arasında Avro döviz kurundaki (8. Çağrı için % 39’a kadar; 9. Çağrı için % 22’ye kadar olacak şekilde) oranlarda artırılacak ve hesaplanan tutar yeni üst sınır olarak referans alınacaktır. Bu şekilde, Sözleşmelerdeki her bir uygun harcama kaleminin birim fiyatı başvuru tarihi ve IPARD II Programı Bölüm 8.2’de her bir tedbir/sektör/alt-sektör için yer alan limit değerler de göz önünde bulundurularak tahakkuk aşamasında, azami belirtilen oranlarda artırılabilecektir. Nihai birim fiyatlar ise ödeme talep paketiyle sunulacak fatura, ödeme belgeleri (dekont) vb. belgeler, ilgili diğer tüm mevzuat ve akredite prosedürler çerçevesinde Kurumumuzun değerlendirmeleri sonrasında belirlenecektir. Böylece ilgili sözleşme kapsamındaki toplam uygun harcama tutarları tahakkuk aşamasında sözleşmedeki tutarlara nispeten yükselebilecektir. Sözleşmelerin ve ilgili mevzuatların diğer hükümleri geçerliliğini koruyacaktır. Makine ve ekipman alımları için; birim fiyatlarda meydana gelen artış neticesinde satın alınan makine ekipmanlara ait fatura ve/veya tedarik sözleşmesi toplamları Sözleşmede belirtilen 100.000 Avro sınırını geçer ise, alınan makine ekipmanların menşe kuralına uyması ve ilgili belgelerin ödeme talebi ile sunulması gerekecektir. İlaveten Kurumumuzun, birim fiyatlardaki bu iyileştirme uygulamasını iptal etme, koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

       Bu çerçevede sözü edilen iyileştirme kapsamında Kurumumuz ile sözleşme imzalamış 8. ve 9. çağrı faydalanıcılarına Kurumumuzca yazılı bilgilendirme tebligatları gönderilecektir. Uygulamadan yararlanmak isteyen faydalanıcılarımızın, bu tebligatları aldıktan sonra Kurumumuzca hazırlanmış olan istisna kapsamındaki zeyilnameyi imzalamak üzere, Ödeme Talep Paketlerinin teslim tarihine kadar, projelerini sundukları İl Koordinatörlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Vergi istisnalarından yararlanmak isteyen faydalanıcıların, zeyilname imzalanmasının ardından fatura düzenlenmesinden önce KDV İstisna Sertifikalarını yeniletmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Cimer